įpirkti

įpirkti
įpir̃kti, į̃perka (įpirka), -o 1. tr., intr. Lp, Alk įstengti užmokėti už perkamą daiktą: Plūgo mes neįpirktume – brangus daiktas V.Myk-Put. Kas turėjo ką susitaupęs, gniaužė į save arba siūlė neįperkama kaina P.Cvir. Šitas arklys neįperkamas J.Jabl. Tegul perka, kas įperka, aš neį̃perku Sb. Šios prekės neį̃perkamos 126. Toliau reikėtų leisti vadovėlis taip ir tokioje vietoje, kad jis įperkamesnis būtų tiems, kuriems yra skiriamas J.Jabl. Arkliai tiek pabrango, kad sunku buvo ir įpirkti Srv. Tokia branguma, kad trudna ir inpir̃kt Pls. Tokie batai – vargiai dešimčia rublių įpirksì Š. Giria ūkinykui buvo neįperkama Ss.
įperkamaĩ adv.: Ten galima įperkamai, įperkamiau gauti .
2. tr. K pripirkti, nupirkti: Pasitaiko proga tai vienas, tai kitas dalykas muziejun įpirkti LTII135. Aš įpirkaũ (pripirkau) daug pirkinių, t. y. nutrotijau (išleidžiau, išleidau) daug pinigų J. Į̃perka anam visa ko, patepa vyresnį Sg. Ans tam kaimynuo dar įpirko po vieną šnapsuką TDrVII87. | refl. N, K: Rudenį jie (kopininkai) atvažiuodavo maisto įsipirkt an žiemos Pgg. Moteres įsipir̃kusios nevaliavo bėgt Pgg.perkant daug įmokėti, išleisti: Mat ką įperki pinigo, kai pritrunki pašaro Srv. 3. tr. apdrausti: Savo triobas į fyrkasę įpir̃kti KII309. Avilius ir į ugnies kasę įpirk Rdž. Kiauli abidvi ... įpirkti buvo, ir apturėtojis gavo pilną atlyginimą LC1884,12. | refl. KII309: Buvo tiktai menkai teįsipirkęs, ir dar pirm kelių mėnesių įsipirkimo sumą sumažino prš. 4. refl. per pamokėjimus, kyšius patekti, prilįsti, gauti, pasiekti: Į svirną, kuriame turėjo būti kraitis, teip pat reikėjo įsipirkti M.Valanč. Kol įsipirko į duonkepius, ar mažai mokėjos piningais? Šts. Ypačiai Žemaičiuose daug įsipirkdavo į bajorus per seniūnus A.Janul. Patys ne inpirkas (orig. ne įmpirkaś), nei indaužias, nei įveržias, ... nei kokiu kitu neprideramu keliu DP247. Įsipirku SD400. ^ Į dangų su piningais neįsipirksi VP17. Dangus brangus – neįsipirksi LTR(Šll) | PPr71. Į dangų su pyragais neįsipirksi V608. 5. refl. įsiteikti, įsimeilinti: Teip į vokyčių meilę įsipirkęs M.Valanč. Jam reikia įsipirkti Kasparui, kad tas jam padėtų arti . Rymionysemp įsipir̃kę buvo DP26.
◊ į (kieno) dãlią (dãlį) įsipir̃kti susilyginti su tuo, kuriam sekasi (ppr. sakoma, kai pačiam nesiseka): Nagi, insipir̃kit in mano dãlią (tegu jums taip sekasi, kaip man)! Brb. Tai tu, žmogau, įsipir̃k į kito dãlį! Ss. Į kito dalią neįsipirksi LTR(Ldvn). Ką čia gali žmogus į kito dalį įsipirkti! Gs. Svetimon dalion neinsipirksi LTR(Kb).
\ pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti; nupirkti; panupirkti; papirkti; papapirkti; parpirkti; perpirkti; prapirkti; pripirkti; razpirkti; parazpirkti; supirkti; užpirkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • įpirkti — įpir̃kti vksm. Tegù per̃ka žẽmę, kàs į̃perka, àš neį̃perku …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įpirkimas — įpirkìmas sm. (2) 1. KI347 → įpirkti 2: Civilinių gyventojų įpirkimus normuoja patys pardavėjai rš. Prekių įpirkimas rš. | Šventa Ona – įpirkìmas (tik kurios nors parapijos šventė), užtai ir nešventa pas mus Gs. | refl. KI347: Pigiausia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipirkti — apipir̃kti, apìperka (apiper̃ka Vj), o tr. 1. visiems užtektinai visko nupirkti: Visus vaikus apipir̃ko Sdb. Tuojaus nusivežė [sužadėtinę] į Jurbarką, tuojaus apipir̃ko, laikroduką ant rankos užrišo Skr. Juk ans tavi apipir̃ks nū kojų lig galvos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirkti — atpir̃kti, àtperka (atpirka SD211), o tr. J 1. žr. nupirkti 1: Aš pats tą klaimą atpirkaũ Nmč. Kalba, kad tą namelį būk jis atpir̃ko Pmp. Policistas lyginėjo, norėjo [klevą] atpirkti lentoms Žem. Tai anas atpir̃ko žemės Aradnoj, kiekas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapirkti — ×dapir̃kti, dàperka (daper̃ka Ad), o (hibr.) tr. papildomai nupirkti: Dapir̃kom sienojų [namui] Ad. Pritrūko, tai reikia dapir̃kt Nmč. | refl. tr.: Mes tai dàsperkam maisto Mrc. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpirkti — išpir̃kti, ìšperka (išpirka SD413, išper̃ka Sdk), o tr. K; Sut, N 1. pirkti ligi galo, ligi nebeliekant: Visą druską išpir̃ko Ėr. Ìšperka greit gatavus rūbus Ktk. Visas leidinys jau ìšpirktas BŽ481. Atvežiau obūlių tris maišus, du teišpir̃ko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupirkti — nupir̃kti, nùperka (nuper̃ka Ob), o tr. R, K; H 1. sumokėjus paimti, įgyti: Kad parduosi, tai nupirksiù JnšM. Kad brangu, nepirk, nupir̃ks kiti Rd. Nusėjo kiauliokas nupirkt Ktk. Nupirkaũ aš pirkinį, sermėgą, t. y. nugaminau J. Kaip iškęsi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paišpirkti — paišpir̃kti, paìšperka, o (dial.) žr. išpirkti 1: Kiek jų (karvių) buvo [turguje], paišpir̃ko vitvisas Dv. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti; nupirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panupirkti — panupir̃kti, panùperka, o (dial.) žr. nupirkti 1: Anas panupir̃ko karves visiemu Dv. Buvo panupir̃kę žemę Pst. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papapirkti — ×papapir̃kti, papàperka, o (dial.) žr. papirkti 1: Iš viso turgo papapir̃ko grūdus Dv. Kap privažiuoja vilenskių daug, tai ima ir papàperka Dv. | refl. tr.: Anys papaspir̃ko karves in kermošiaus Dv. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”